Algemene voorwaarden

Logo Knopper juridisch advies

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Knopper Juridisch Advies is een eenmanskantoor gevestigd in Helmond
(inschrijfnummer KvK ).


2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Knopper
Juridisch Advies van een cliënt krijgt en voorts alle (rechts)handelingen van Knopper
Juridisch Advies ten behoeve van de cliënt inclusief verbintenissen die buiten de opdracht om
ontstaan. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde
die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in
verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.


3. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Knopper Juridisch Advies.
De artikelen 7:40-4, 71407 lid 2, 71409 en 7A:168O BW zijn niet van toepassing.


4. Knopper Juridisch Advies zal zich inspannen om de overeenkomst met de cliënt op een
zorgvuldige en deskundige wijze uit te voeren doch zulks uitsluitend ten behoeve van de
cliënt. Tenzij dat door Knopper Juridisch Advies uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard,
mogen anderen dan de cliënt niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte
werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.


5. De client zal aan Knopper Juridisch Advies gevraagd en ongevraagd alle benodigde
informatie verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kan zijn en
de cliënt staat er ook voor in dat die informatie juist en volledig is.


6. ln het kader van de opdracht verleent de cliënt aan Knopper Juridisch Advies
toestemming om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Knopper Juridisch Advies zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen en (behoudens in geval van inschakeling van een deurwaarder) bij het selecteren
van deze derde zoveel als mogelijk en redelijk, met de cliënt overleggen. Knopper Juridisch
Advies is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door
de derde worden bedongen. te aanvaarden waaronder een beperking van aansprakelijkheid
door die derde. Knopper Juridisch Advies zal deze voorwaarden van de derde mogen
tegenwerpen aan de cliënt, voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
Knopper Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden,
behoudens opzet of grove schuld van Knopper Juridisch Advies.


7. Indien de cliënt een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Knopper Juridisch
Advies ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om per
omgaande en in ieder geval binnen een maand Knopper Juridisch Advies schriftelijk
aansprakelijk te stellen, waarbij de cliënt het bestaan van deze aanspraak deugdelijk dient te
onderbouwen, zulks op straffe van verval van het recht tot aansprakelijkstelling. Iedere
aanspraak jegens Knopper Juridisch Advies vervalt als na de schriftelijke mededeling door
cliënt aan Knopper Juridisch Advies althans die mededeling had behoren te geschieden, twee
jaar is verstreken.


8. Knopper Juridisch Advies is niet aansprakelijk jegens de cliënt zolang cliënt zelf zijn
verplichtingen jegens Knopper Juridisch Advies niet is nagekomen. In dat geval heeft de
cliënt niet het recht om de opdracht aan Knopper Juridisch Advies in te trekken.


9. Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een
opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door
Knopper Juridisch Advies (KvK ) afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.


10. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in art. 9 bedoelde
verzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het
bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met
een maximum van € 50.000.


11. Knopper Juridisch Advies is niet aansprakelijk oor indirecte schade en/of gevolgschade
en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Knopper Juridisch Advies gaat niet verder dan
het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van een vordering uit
hoofde van de opdracht of uit andere hoofde, zoals een onrechtmatige daad. Anderen dan
cliënt kunnen aan de opdracht en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt
vrijwaart Knopper Juridisch Advies voor alle mogelijke aanspraken van derden.


12. Het honorarium van Knopper Juridisch Advies wordt in beginsel berekend op basis van
het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het op de opdracht toepasselijke uurtarief, te
vermeerderen met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten (zoals verzending per
reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en
documentvervaardiging) alsmede te vermeerderen met overige gemaakte kosten (zoals
griffierecht, leges, deurwaarderskosten en dergelijke). Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Knopper Juridisch Advies en de cliënt zullen nadere afspraken met elkaar maken over de
frequentie van de facturering. Knopper Juridisch Advies is altijd gerechtigd van cliënt een
voorschot op het honorarium te verlangen.


13. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is
een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is cliënt de wettelijke (handels)rente
verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15% van
het aan hoofdsom verschuldigde. De cliënt heeft geen recht van verrekening of opschorting.
Wanneer de cliënt de factuur niet tijdig binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet,
is Knopper Juridisch Advies gerechtigd om hetgeen zij van cliënt te vorderen heeft en/of zal
hebben, te verrekenen met hetgeen zij of de aan haar verbonden Stichting Derdengelden aan
cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs verschuldigd zal worden.


14. ln geval de cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp en
daarop aanspraak wil maken, zal Knopper Juridisch Advies een toevoeging aanvragen bij de
Raad voor Rechtsbijstand. Indien bij het indienen van de declaratie van de toevoeging blijkt
dat het resultaat van de zaak is dat cliënt daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een
vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) en de Raad voor Rechtsbijstand op die grond
dan wel op een andere grond de toevoeging intrekt, is de cliënt aan Knopper Juridisch Advies
een honorarium verschuldigd met terugwerkende kracht, dit conform het uurtarief dat vooraf
is overeengekomen.


15. Op de opdracht en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.


16. Geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van de opdracht zullen door de
cliënt allereerst aan de klachtenbehandelaar van Knopper Juridisch Advies kunnen worden
voorgelegd (niet zijnde de advocaat die de cliënt heeft bijgestaan), die in overleg met de cliënt
zal trachten een oplossing voor het gerezen probleem te realiseren. De cliënt heeft de
gelegenheid om zijn/haar klacht binnen uiterlijk een maand nadat hij/zij kennis nam of
redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht
aanleiding heeft gegeven, kenbaar te maken aan Knopper Juridisch Advies. Mocht Knopper
Juridisch Advies de bezwaren naar de mening van cliënt niet bevredigend hebben opgelost,
dan kan Knopper Juridisch Advies met de cliënt eventueel nader overeenkomen dat de
kwestie wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Juridisch Advies (zie
www.advocatenorde.nl).


17. Knopper Juridisch Advies is te allen tijde gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter van de rechtbank te *s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven en
ingeval de omvang van de vordering daartoe aanleiding geeft, de sector civiel van deze
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Niettemin heeft Knopper Juridisch Advies het recht om
geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.